Hirdetmény-Óvodai és bölcsődei beiratkozás

HIRDETMÉNY

Gönyű Község Önkormányzatának fenntartásában működő

Kék Duna Óvoda és Bölcsődébe történő beiratkozásra

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2024/2025. nevelési évre történő óvodai beiratkozásra, bölcsődei jelentkezésre az alábbi időpontokban kerül sor:

2024. április 24-25-én (szerda-csütörtök) 8.00 órától – 16.00 óráig

Helye: Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde 9071 Gönyű Bem J. u. 2.

2024. szeptember 1. napjától legalább napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett minden olyan kisgyermek, aki 2024. augusztus 31. napjáig betölti a harmadik életévét. Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, amely a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelésre-oktatásra készíti fel.

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A szülő köteles beíratni a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti körzetes vagy a választott óvodába óvodai nevelésre köteles gyermekét a hirdetményben meghatározott időpontban, vagy köteles az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentést kérni. Az óvoda felvételi körzete Gönyű Község közigazgatási területe. A gyermek az óvodával jogviszonyban áll, mely jogviszony a beíratás napján jön létre. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik.  Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. Azon kisgyermekek esetében, akik 2024. szeptember 1. és 2025. február 28. között töltik be 3. életévüket, kérjük a szülőket, hogy jelezzék felvételi igényüket az intézményben.

Az óvodai beiratkozáskor szükséges bemutatni:

  • a születési anyakönyvi kivonatot, vagy a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványt, valamint TAJ kártyát, a lakcímét igazoló hatósági igazolványt (lakcím kártya)
  • a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványt és a lakcímét igazoló hatósági igazolványt (lakcím kártya)

A felvételről az óvoda vezetője dönt, melyről írásban értesíti a szülőt május 31. napjáig.

A szülő az óvodavezető döntése ellen, annak közlésétől számított 15 napon belül, érdeksérelemre hivatkozással felülvizsgálati kérelmet nyújthat be Gönyű Község Jegyzőjéhez. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, kérjük, értesítse az intézményt a beiratkozás határnapját követő 15 napon belül!

Hirdetmény-Óvodai és bölcsődei beiratkozás
Scroll to top