Tájékoztató bölcsődei jelentkezésről

Bölcsődei felvételei kérelem

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy bölcsődei ellátás iránti igényüket, a 2022-2023-as nevelési-gondozási évre a „Kérelem a bölcsődei ellátás igénybevételéhez” nevű formanyomtatványon tehetik meg. A formanyomtatvány átvehető a Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde intézményében 2022. április 4-től  800 és 1600óra között, valamint letölthetővé válik a Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde, valamint Gönyű község honlapjáról.

Bővebb felvilágosítás a 06 20 217 8111 telefonszámon vagy személyesen kérhető az intézmény vezetőjétől, Tóthné Rosta Évától.

A kitöltött nyomtatvány és a hozzá kapcsolódó szülői nyilatkozat aláírva, dátummal ellátva, a lakcímkártyák másolatával (szülő, gyermek) együtt személyesen az intézménybe leadva, vagy a következő e-mail címre küldve, vezeto@kekdunaovoda.hu nyújtható be.

Határidő: 2022. április 28. (csütörtök)

A Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei felvételi szabályzata

Gönyű Község Önkormányzata a Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde intézményében három éves kor alatti kisgyermekek ellátását biztosítja.

 • A bölcsődei ellátásra jogosultak köre

Bölcsődei ellátás keretében a gyermek húszhetes korától nevelhető és gondozható

a) az óvodai nevelésre nem érett gyermek esetén a (2) bekezdésben meghatározott időpontig,

b) a sajátos nevelési igényű gyermek esetén a (3) bekezdésben meghatározott időpontig,

c) az a) és b) pont alá nem tartozó gyermek esetén, ha a harmadik életévét

ca) január 1-je és augusztus 31-e között tölti be, az adott év augusztus 31-éig,

cb) szeptember 1-je és december 31-e között tölti be, a következő év augusztus 31-éig, ha a szülő, törvényes képviselő nyilatkozik arról, hogy a gyermek napközbeni ellátását eddig az időpontig bölcsődei ellátás keretében kívánja megoldani.

(2) Ha a gyermek harmadik életévét betöltötte, de testi vagy értelmi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, és óvodai jelentkezését az orvos nem javasolja, bölcsődei ellátás keretében gondozható, nevelhető a gyermek negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-éig.

(3) A bölcsődei ellátásban a sajátos nevelési igényű gyermek annak az évnek az augusztus 31. napjáig vehet részt, amelyben a hatodik életévét betölti.

Bölcsődei ellátás keretében azon gyermekek ellátását kell biztosítani, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, munkaerőpiaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.

A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni (1997 évi 31. tv. 43. §)

a) – ha a gyermek szülője, más törvényes képviselője a felvételi kérelem benyújtását követő 30 napon belül igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll-aa) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket,

ab) az egyedülálló szülő által nevelt gyermeket, és

b) a védelembe vett gyermeket.

 • A bölcsődei ellátás igénybevételének módja

A bölcsődébe a felvétel önkéntes, a szülő saját elhatározásából kérheti. A felvételi kérelmet a szülő (törvényes képviselő) személyesen terjesztheti elő. A gyermek bölcsődei felvételét a szülő hozzájárulásával kezdeményezheti:

 • a körzeti védőnő
 • a házi vagy gyermekorvos szakorvossal egyetértve
 • a szociális illetve családgondozó
 • a gyámhatóság is.

A bölcsődei beiratkozásokra minden év áprilisában kerül sor. A beiratkozási napokat a helyi sajtóban a fenntartó meghirdeti, illetve az intézmény honlapján közzéteszi. A nevelési év közben felvétel csak szabad férőhely esetén lehetséges, a férőhelyet üresen fenntartani nem lehet. 

Azonnal gondoskodni kell a védelembe vett gyermekek felvételéről.

A felvételi kérelemhez az alábbi dokumentumok csatolandók:

 • A lakcímkártya másolata
 • Munkáltatói igazolás
 • Iskolalátogatási igazolás tanulói jogviszony esetén
 • Szülő betegsége esetén orvosi igazolás
 • Az illetékes Munkaügyi Központ igazolása a munkaerőpiaci képzésen való részvételről
 • Az ellátásra való jogosultságot igazoló gyermekorvosi és szakorvosi igazolás
 • Egyedülállóság esetén a Magyar Államkincstár igazolását az emelt családi pótlék folyósításáról
 • A háziorvos, vagy házi gyermekorvos igazolását arról, hogy a gyermek egészségi állapota alapján bölcsődében gondozható, nevelhető.

A bölcsődei ellátás megkezdésekor az intézmény vezetője a törvényes képviselővel megállapodást köt, mely megállapodásban kitér:

 • az ellátás várható időtartamára,
 • a fizetendő étkezési térítési díj mértékére, a fizetésre vonatkozó szabályokra,
 • a szolgáltatások formájára, módjára

A felvételről a szülők írásban kapnak tájékoztatást.  

 • A bölcsődei ellátás megszűnése:

A bölcsődei ellátás megszűnik:

 • a jogosultsági feltételek megszűnésével,
 • a szülő vagy a törvényes képviselő kérelmére (kivétel ez alól a védelembe vett, bölcsődei ellátásra kötelezett gyermek )
 • a bölcsődei házirend súlyos megsértése esetén,
 • a bölcsődeorvos szakvéleménye alapján meg kell szüntetni annak a gyermeknek az ellátását, aki az egészségi állapota miatt bölcsődében nem gondozható.

A szülők, az intézmény vezetőjétől kérelmük elbírálásáról egy hónapon belül, írásbeli értesítést kapnak.

Gönyű, 2022. 03.16.

Tisztelettel:
Tóthné Rosta Éva
intézményvezető