Óvodai beiratkozás

HIRDETMÉNY

Értesítem a Tisztelt Szülőket, hogy a Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde intézményében, az óvodakötelessé váló gyermekek beíratására 2022. április 27-28-án (szerda-csütörtök) 800 -1600 óra között kerül sor.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdésének rendelkezései szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozásokon köteles részt venni. Ez a kötelezettség most azon gyermekekre vonatkozik, akik 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31-e között születtek.
(A 2019. szeptember 1. után született gyermekek óvodakötelezettsége 2023. szeptember 1-től kezdődik, beíratásuk ennek megfelelően 2023-ban történik)

Az óvodai beíratáskor be kell mutatni:

  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (születési anyakönyvi kivonatot vagy személyi igazolványt) TAJ kártyát és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá
  • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát / 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (3) bekezdés /.

Az óvoda vezetője a gyermekek felvételről   – 2022. május 28-ig írásban értesíti a szülőket.
Ha a szülő nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné beíratni gyermekét, akkor a jogviszony létrejöttéről igazolást kell benyújtani a felvételt biztosító óvodától, jelen esetben a Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde vezetőjének.

Felmentés az óvodába járási kötelezettség alól:

A 2022-2023 nevelési évre a kötelező óvodába járás (óvodalátogatási kötelezettség) alóli felmentés lehetősége, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva továbbra is megmaradt. A tavalyi évhez hasonlóan, a szülő a kérelmét a Járási Hivatalhoz nyújthatja be- tárgyév május 25-ig- és a felmentés csak annak az évnek az augusztus 31. napjáig szólhat, amelyben a gyermek a 4. életévét betölti. Ha ezt a kérelmet a hatóság jóváhagyja, a szülőnek nem kell beíratni gyermekét az óvodába, nem jön létre óvodai jogviszony. Ebben az esetben azonban a szülőnek tájékoztatni kell az illetékes óvodavezetőt. A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett gyermek szülője, a nevelési év közben is kérheti gyermeke óvodai felvételét, így az óvodai jogviszony létrejötte a nevelési év folyamán is megtörténhet. A felvételi kérelmet az intézményvezetőhöz kell benyújtani.

Gönyű, 2022.03.16.

Tisztelettel:
Tóthné Rosta Éva
intézményvezető